Skogskarlarnas Klubb i Södermanland

Skogskarlarnas Klubb i Södermanland
Årsrundan 1 november 2021 - 31 oktober 2022
Rådet 2018- Nyköpingskarlarna
Talman              Curt Carlsson
Härold               Curt Thorén
Skrivare             Ove Ericsson
Rättare              Kjell Carlsson
Kassabevarare    Weine Johansson
Banmästare        Kjell Johansson
Skaffare            Gunnar Eriksson

Karlar vilka under årsrundan hämtats av Liemannen
Björn Granqvist               Nyköping           1969-2022
Lauri Lumpus                  Södertälje          2008-2022
Nils Gunnar Karlsson         Köping              1964-2022
Thorleif Karlsson              Stjärnhov         2014-2022
Göran Karlsson                Mariefred          1983-2022
Möten och Ting
I november gjordes utskick till Gammelkarlarna med inbjudan till Höstblot samt inbetalningskort för kommande årsrunda.
Rådet har under året haft ett antal rådsmöten. Åtskilliga kontakter inom rådet har skett med e-runor, telefon/sms.
Ekonomi
Se kassabevararens rapport.
Medlemsregister
Antalet medlemmar var vid årsrundans början (2021-11-01) 259.
Under årsrundan (2021-11-01 t.o.m. 2022-10-31) har Liemannen hämtat 5 Gammelkarlar.

Uppvaktningar
SUS-gratulationer har skickats till 9 karlar som under årsrundan uppnått den aktningsvärda åldern av 80 år. Dessa var: Bertil Hall, Christer Arewång, Erik Pettersson, Hans Svensson,
Rolf Tärnfjord, Karl-Erik Sundström, Lars-Olof Stenström, Nils-Erik Gustafsson, Åke Karlsson
Silverglitter
Leif Thorsson OK Grip och Karl-Robert Moqvist OK Tor
Stipendier och priser
SKK Sörmland utdelade sedvanliga bidrag till SOF:s ungdomskommitté och Juniorstipendiet år 2022.
Juniorstipendium
Juniorstipendiet 2022 tilldelades Edvin Hellsten Nyköpings OK
Vårvandring 2022
Eskilstunakarlarna höll med bravur i vårvandringen 2022-05-28 vid Sundbyholms Slott. 25 Skogskarlar ställde upp på vårvandringen.
Dokumenthantering och information
Dokumentet läggs upp på vår hemsida.
Internetadressen till vår hemsida är: www.skksormland.se
Medlemssidan på hemsidan kräver inloggning och det sker med:
Användarnamn: skk
Lösenord: storlomen
Vi hoppas med hemsidan kunna sprida information enklare och snabbare till Skogskarlar och andra som har intresse av att följa vår verksamhet.
Angående e-runor, vilket är ett utmärkt verktyg för att få ut information snabbt, ser vi gärna att de karlar som inte har meddelat eller ändrat sin e-postadress meddelar detta till skrivaren.


Skogskarlarnas Klubb i Södermanland, Rådet.


SKRIVARENS DOKUMENT

från

Räfst-och rättartinget i Nyköping 2022-11-26.

 

Dagordning: Dagordning hade delats ut och mottogs med ett sus av de närvarande 36 gammelkarlarna.

Ordförande för tinget: Till ordförande för tinget valdes Tomas Fors OK Grip

Protokollsjusterare: Till protokollsjusterare valdes Claes Nideborn och Ove Karlsson Nyköpings OK.

Årsrunan: Årsrunan gicks igenom av rådet.

Kassan: Kassabevararens rapport som föredrogs visade att den årliga och stadiga uppbörden grundad på strumpors värde varit att bekomma på sedvanligt sätt, vilket gjort att kassan med råge har kunnat bevaras och ungdomspriser liksom tidigare har kunnat delas ut. Rapporten godkändes.

Rättaren: Rättaren drog sina runor (bilaga 1) varefter rådet beviljades ansvarsfrihet för den gångna årsrundan.

Stipendiater/pristagare 2022: Rapport lämnades om att SOF:s ungdomskommitté fått 20 000 kr att fördela bland distriktets ungdomar och 3 000 kr till juniorstipendium.

Mottagare av juniorstipendiet blev Edvin Hellsten Nyköpings OK. Silverglitter tilldelades Karl-Robert Moqvist OK Tor för många års goda ledarinsatser och Leif Thorsson OK Grip för uppnådda tävlingsresultat.

Vårvandring 2022: Eskilstunakarlarna höll 2022-05-28 i vårvandringen kring Sundbyholms Slott där 25 skogskarlar deltog. Höstblot 2022. Hölls i Nyköping 2022-11-26.

Budget: Kassabevararen föredrog förslaget (bilaga 2). Förslaget godtogs med ett sus.

Val av råd och rapportkarlar: Eskilstunakarlarna tar vid på 5 år 2023–2028. Arne Karlsson OK Tor är sammankallande.

Rapportkarlar: Förteckningen av kretsansvariga rapportkarlar gicks igenom vid tinget. Inga förändringar gjordes.

Tinget avslutades.

Runorna nedtecknade av                             Runorna godkända av

 

Ove Ericsson                                                 Curt Carlsson

Skrivare                                                                   Talman

 

Claes Nideborn                                             Ove Karlsson

Protokollsjusterare                                             Protokollsjusterare

 

 


Budget 2022/2023

                                     Kassa  (tkr)

Ingående balans              40

---------------------------------

Intäkter                         40

Kostnader                      -40

Resultat                         0

---------------------

Utgående balans            40

Intäkter                         40      strumpvärde

Summa                  40

Kostnader                      -20     SOF:s ungdomskommitté

                                      -3       Juniorstipendium

                                      -17      avgifter, mtrl, m.m.

Summa                -40